Privacy verklaring

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door de besloten vennootschap Soda Bodyfit B.V., gevestigd te (1017 VV) Amsterdam aan het adres Falckstraat 11hs; Als u een bij Soda Bodyfit traint of bij Soda Bodyfit wilt komen trainen, producten bestelt of uit interesse de website van Soda Bodyfit bezoekt of reageert op onze social media uitingen, dan heeft Soda Bodyfit bepaalde informatie en gegevens van u nodig. Op de verwerking van uw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing.
 

 

Hieronder heeft Soda Bodyfit voor u op een rijtje gezet a) welke gegevens van u worden verwerkt, b) met welk doel Soda Bodyfit dat doet en c) hoe Soda Bodyfit met uw persoonsgegevens omgaat, d) hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid wenst de Soda Bodyfit u duidelijkheid te geven over de manier waarop zij omgaat met uw gegevens. Eventuele vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) kunt u stellen per e-mail via: admin@sodabodyfit.nl.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij Soda Bodyfit een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Indien u geen gegevens wenst te verstrekken komt er met u geen overeenkomst tot stand.

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen of een account aanmaken voor onze webshop, dan heeft Soda Bodyfit in ieder geval een werkend e-mailadres nodig (via e-mail wordt namelijk gevraagd de aanvraag om een account aan te maken te bevestigen). Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel.

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kan Soda Bodyfit (persoons)gegevens verwerken van u en van bezoekers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Op de volgende wijze kunnen er persoonsgegevens verzameld worden:

 • Levering c.q. afname van producten of diensten: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);

 • Het aanmaken van een (Soda Bodyfit-)account op de website: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam;

 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) website (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres;

 • Gebruik van de (mobiele) website van Soda Bodyfit: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) website, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e- mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

DOELEINDEN VERWERKING
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;

 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites;

 • als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;

 • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan Soda Bodyfit op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kan Soda Bodyfit een profiel van u opstellen;

 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, Soda Bodyfit informatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

 • om de (mobiele) website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;

 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze diensten én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt. Soda Bodyfit bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

In beginsel houdt Soda Bodyfit voor het gebruik van de gegevens die worden verwerkt een termijn aan van twee jaar na einde van de klantrelatie.

Ontvangt u bijvoorbeeld e-mails met acties en aanbieding van Soda Bodyfit producten en diensten omdat u klant bent (geweest) van Soda Bodyfit, dan blijft u deze ontvangen uiterlijk tot twee jaar na beëindiging van het abonnement. Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen van Soda Bodyfit producten en diensten omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeld.

Transactiegegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen (onder andere 'list rental'). Soda Bodyfit kan deze derden selecteren op basis van de informatie die zij heeft verzameld over uw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren.

Alleen als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kan Soda Bodyfit u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Soda Bodyfit.

Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kan Soda Bodyfit derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin zij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van de door ons verzamelde persoonsgegevens).

In speciale gevallen kan Soda Bodyfit, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van haar netwerk en onze diensten te garanderen. Ook kan Soda Bodyfit persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van Soda Bodyfit aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens

alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Soda Bodyfit gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van sessiecookies. Maar ook als u ingelogd bent bij Soda Bodyfit kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

BEVEILIGING

Soda Bodyfit handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om de producten en diensten van Soda Bodyfit te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan: admin@sodabodyfit.nl. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Overigens heeft u op de website van Soda Bodyfit de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht zal Soda Bodyfit voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via haar websites of per e-mail.

CONTACT EN KLACHTEN

Komt u er niet samen met Soda Bodyfit uit, dan kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie over de AP en over privacy kunt u vinden op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl